adidas nmd racer hot pink cq2442 release info adidas nmd racer cq2442 cq2032 release date adidas nmd racer solar pink cq2442 adidas nmd racer colorways release date adidas nmd racer primeknit colorways release dates adidas nmd racer core black solar pink adidas nmd racer solar pink release date adidas nmd racer solar pink adidas nmd racer hot pink cq2442 release info adidas nmd racer cq2442 cq2032 release date adidas nmd racer solar pink cq2442 adidas nmd racer colorways release date adidas nmd racer primeknit colorways release dates adidas nmd r1 linen camo releasing soon adidas nmd r1 primeknit linen khaki releases may adidas nmd r1 stlt linen cq2030 release date adidas nmd r1 primeknit stlt solar pink lifestyle look adidas nmd r1 primeknit stlt solar pink release date adidas nmd r1 primeknit stlt solar pink adidas nmd r1 primeknit stlt solar pink release date

ВРХОВЕН СУД: Правно мислење за дозволеност на ревизија во спорови за исполнување, раскинување, поништување и ништовност на договори за доживотна издршка


Оригинален напис: Правдико на 20-03-2017.

Одделот на граѓански дела на Врховниот суд на Република Македонија, согласно член 68 од Судскиот деловник (,,Службен весник на РМ“ бр.66 од 09.05.2013 год) и член 41 од Деловникот за работа на Врховниот суд на Република Македонија (,,Службен весник на РМ“ бр.36/95, 45/95 и 21/09) на седницата одржана на ден 16.12.2016 година, го донесе следното

П Р А В Н О   М И С Л Е Њ Е

Ревизија е дозволена во спорови за исполнување, раскинување, поништување и ништавност на договори за доживотна издршка, независно од вредноста на предметот на спорот, кога спорот се води помеѓу примателот и давателот на издршката. О б р а з л о ж е н и е Според член 372 став 2 од Законот за парничната постапка (,,Службен весник на РМ“ бр.7/11 – пречистен текст), странките можат да изјават ревизија против второстепена пресуда, ако вредноста на предметот на спорот на побиваниот дел на пресудата надминува 1.000.000,00 денари.

Согласно член 372 став 3 точка 1 од Законот за парничната постапка, по исклучок од став 2 на овој член, без оглед на вредноста на спорот ревизијата е секогаш дозволена во спорови за издршка. Конкретно, кога станува збор за договор за доживотна издршка, содржината на договорот за доживотна издршка ја сочинуваат правата и обврските на договорните страни сврзани со давање на издршката и со добивањето на стварите што се предмет на овој договор. Така, давателот на издршката е должен на примателот на издршката да му ја дава издршката до крајот на животот на примателот.

Примателот пак, е овластен да бара давање на таа издршка. Согласно Законот за облигационите односи, договорот за доживотна издршка престанува со смрт на примателот или давателот на издршката. Меѓутоа, во случај на смрт на давателот на издршката доаѓа до пренос на договорот врз неговиот брачен другар и врз неговите потомци, кои се повикани да го наследат умрениот давател на издршката. Но, за таков пренос на договорот е потребна согласност на наследниците на давателот на издршката. Договорот за доживотна издршка престанува и со раскинување на истио, кое раскинување може да биде еднострано од повеќе причини, а тоа е поради неизвршување на договорените обврски или пак, ако односите помеѓу договорните страни се нарушени до тој степен што заедничкиот живот станал неподнослив.

Исто така, договорот за доживотна издршка може да се раскине и поради променети околности. Станува збор за спор за издржување а не имотно-правен спор, кога тужбено барање се однесува за раскинување на договор за доживотна издршка помеѓу давател и примател на издршката и во тој случај истиот делува inter-partes и ревизија е дозволена во смисла на член 372 став 3 точка 1 од Законот за парнична постапка. Оттука, произлегува дека ревизија секогаш е дозволена во спорови за доживотно догледување, независно од вредноста на предметот на спорот кога спорот се води помеѓу примателот и давателот на издршката, бидејќи од исходот на спорот зависи и правото на издржување.

Друга е ситуацијата кога спорот се води помеѓу законските наследници на договорните страни или помеѓу една од договорните страни и законските наследници на другата договорна страна, бидејќи во тој случај не станува збор за издржување туку тој спор спаѓа во категоријата на имотно правни спорови и дозволеноста на ревизијата се цени според вредноста на спорот од побиваниот дел на правосилната пресуда (член 372 став 2 од ЗПП).

ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Оддел за граѓански дела


0.0000000000000
adidas yeezy boost 350 v2 black red 2017 more images adidas yeezy boost 350 v2 blackwhite releases tomorrow how to get adidas yeezy boost 350 pirate black online adidas yeezy boost 350 v2 black white release reminder adidas yeezy 350 boost moonrock release date adidas yeezy boost 350 moonrock nike air max 95 light taupe adidas yeezy boost 350 pirate black restock new images of the adidas yeezy boost 350 moonrock are here adidas yeezy boost 350 moonrock yeezy boost 350 adidas yeezy 350 boost v2 turtle dove toddler yeezy boosts come turtle dove pirate black check adidas yeezy boost 350 turtle dove football cleats store list for adidas yeezy boost 350 tan white adidas yeezy 350 boost adidas yeezy 350 boost low yeezy boost 350 pirate black release details yeezy boost 350 v2 black white adidas yeezy 350 boost turtle dove re release restock